KISA UMRE REHBERİ

Sefere Hazırlık

Sefere çıkma namazı olarak evden çıkmadan önce, iki rekat namaz kılmak sünnettir.

Yolculuk esnasında:“Allah’ım sana yöneldim, sana dayandım! Beni ilgilendiren ve benim önem vermediğim şeylerde sen bana kâfi ol. Beni takva ile rızıklandır, günahlarımı bağışla.”

Vedalaşırken:“Dinimi, emanetimi, işlerin neticesini, Allah’a havale edip ısmarlıyorum.

Allah seni takva ile rızıklandırsın, günahlarını bağışlasın, nerede olursan ol hayırları sana kolaylaştırsın.”

Seferde:“Allah’ım bu seferimizde senden hayır ve takvayı, sevdiğin ve hoşnut olduğun ameli yapmayı dileriz. Allah’ım yolculuğumuzu kolaylaştır, uzunluğunu hissettirme. Yolda dostumuz, geriye bıraktığımız aile ve malımız üzerinde vekilimiz sensin. Yol sıkıntılarından, kötü bir şekilde dönmekten, aile mal ve evladımız hususunda kötü bir manzara ile karşılaşmaktan sana sığınırız.”

Umre

– Hac ve umre maksadıyla mikat yerinden ihramsız geçmenin cezası bir kurban kesmektir.

– İhram giyilir, niyet edilir ve telbiye getirilir.

Telbiye: “Lebbeykellâhumme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnelhamde ven-ni’mete leke velmülk. Lâ şerike lek.”

Telbiyenin anlamı: (Buyur Allah’ım buyur, emrine geldim. Buyur Allah’ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Her türlü hamd, sanadır. Nimet de, mülk de senindir. Senin hiç bir ortağın yoktur.)

– Yasaklar başlamıştır.

– Telbiye; yolda, iniş çıkışlarda yol arkadaşlarıyla karşılaşmalarda, namazların ardından tekrarlanır ve zaman zaman ses yükseltilir.

Beytullah Görününce

Said b. El Müseyyeb’den hasen isnadla (Beyhaki) Hz. Ömer’in Beytullahı görünce şöyle dua ettiğini söylemiştir:“Allahumme ente’s-selâmu ve minke’s-selâm. Fe hayyine Rabbenâ bi’s-Selam.”
(Allah’ım, Sen Selam’sın, Selamın kaynağısın. Ya Rabbi, bizi de Selâmından nasipdar eyle.)

Tavaf

– Beni Şeybe veya Selâm kapısından sağ ayakla girilir:
“Eûzu billahil azim, bi vechihil Kerim ve sultanihil gadim mineşşeytanirracim.
Allahumme salli âlâ Muhammedin ve sellim. Allahummeftehli ebvabe rahmetik.

(Kovulmuş şeytandan öncesi ve sonu olmayan ikram sahibi yüce Allah’a sığınırım. Ey Allah’ım, Peygamberimiz (s.a.v)’e rahmetinle ikramda bulun. Ey Allah’ım bana rahmet kapılarını aç.)

– Kâbe’yi görünce dua edilir.

– Kabe’nin Hacer’ül Esved köşesine gidilir. Mümkün olursa öpülür, olmazsa uzaktan el ile selamlanır (istilam).

– Bunlar yapılırken “Bismillahi Allahuekber” denilir.

– Kabe sol tarafa (kalbe) doğru alınarak tavafa başlanır (7 şavt).

– Her turda aynı şekilde yapılır.

– Her turda Rukn-i Yemani’ye el sürmeye çalışılır. Sürülemediği takdirde uzaktan selamlanmaz.

– Rukn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında: “Rabbenâ âtina fiddünya haseneten ve fil âhirati haseneten ve ginâ âzabennâr.” (Rabbimiz bize dünyada da ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.) duası okunur.

– Hacer’ül Esved ile (Kabe) kapısı arasında kalan kısma (Mültezem) göğüs, yüz ve kollar koyarak sarılıp dua ve yakarışta bulunabilinir. İbn Abbas (r.a) “Rükün (Hacer’ül Esved) ile kapı arası mültezem sarılıp dua ve yakarışta bulunacak yerdir.” demektedir.

– Tavafın 7. şavtı bitince İbrahim makamına veya herhangi bir yere giderek “Va’ttahizu min makâmi İbrahime musalla (İbrahim makamından bir namaz yeri edinin (namaz kılın).”ayeti okunur. Kâfirun ve İhlas sureleri okunur ve iki rekat namaz kılınır.

  • Namazdan sonra bol zemzem içilir (başa dökülür).

“Yeryüzünde bulunan en hayırlı su zemzem suyudur. Bu suda doyurucu bir yiyecek, hastalık için şifa vardır.”

“ Zemzem suyu ne için içilirse onun içindir.” (Sahih hadis)

Safa ve Merve

Zemzemden çıkınca tekrar Hacer’ül Esved’e dönülüp selâmlama (istilam) yapılır. Daha sonra Safa ve Merve arasında sa’y etmeye gidilir.

– Safa tepesine yaklaşınca: “İnne’s-Safâ ve’l Mervete min şe’âirillah. Femen hacce’l Beyte evi’temera felâ cunâha aleyhi en yettavvafa bihimâ. Ve men tetavva’a hayran fe innellahe şakirun alim.

–  (Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir).” (Bakara 158) ayeti okunur ve ardından “Allah’ın başladığıyla başlarım.” denilir.

– Ardından sa’y etmeye Safa tepesi ile başlayarak Kâbe’yi görene kadar tırmanılır. Kâbe’ye dönerek, dua için kaldırıldığı gibi eller kaldırılır:“Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber. Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh. Lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu yuhyi ve yumitu ve huve alâ kulli şey’in kadir. Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh. Enceze va’deh ve nasara abdeh ve hezemel Ahzâbe vahdeh.” (…Verdiği sözü yerine getirmiştir. Kuluna zafer nasip etmiş, düşman gruplarını tek başına hezimete uğratmıştır) denilir.

– Bu arada istenilen dualar edilir.

– Say esnasında: “Rabbiğfir verham. İnneke entel e’âzzul ekram” denilir.

–  Merve tepesine ulaşınca Kabe tarafına dönülür. Aynı şekilde tekbir, tehlil ve dua edilir.

– 7. şavt Merve’de biter. Saçlar kısaltılır. Umre biter.

Not: Tavafta herkes kendine özel bir sistem geliştirebilir.

Mesela; birinci turu; tekbirle,
İkinci turu; hamdle,
Üçüncü turu; Allah’ın güzel isim ve sıfatlarıyla,
Dördüncü turu; duayla,
Beşinci turu; tesbihatla,
Altıncı turu; tevbe ve istiğfarla,
Yedinci turu; tefekkürle gibi.

“Allah’ım hac (umre) yapanı ve hacının (umre yapanın) kendisine dua ettiği kimseleri mağfiret et.” (İbn Huzeyme,sahih-El-Hakim, Müstedrek)

Oradan getirilen zemzemler, hurmalar biter, hediyeler eskir. Biz oralardan geriye (Allah Rasulü(a.s)’ın örnekliğinde);  Hz. Ebubekir’in sadakatini, Hz. Ömer’in adaletini, Hz. Osman’ın haya ve hilmini (ahlakını), Hz. Ali’nin ilmini getirelim de yeni bir ümmet inşa edelim. (M. İkbal’den esinlenerek)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here